"Competiţie – Calitate – Eficienţă, Lucrul bine făcut!"

ALEGE UN MEDIU SCOLAR PRIETENOS PENTRU UN ÎNVATAMÂNT SERIOS.

ALEGE LICEUL “PROFESIA” !

LICEUL "PROFESIA" BUCURESTI

Str. Ilioara, nr. 16, sector 3

Tel./fax: 021.348.66.38

Mobil: 0787.889.809

e-mail: office@profesia.ro

www.profesia.ro

facebook.com/liceulprofesia

Anul înfiintarii – 2000

Acreditat prin OMECI nr. 4382 /17.06.2009

Calificativ BINE SI FOARTE BINE” – 2012 - la Evaluarea periodica realizata de ARACIP

Nr. promotii de absolventi : 14
SPECIALIZAREA LICEULUI

Liceul “PROFESIA”, av ând PROFILUL ECONOMIC / SERVICII, asigura atât pregatirea de baza comuna tututor liceelor, indiferent de profil, cât si pregatirea specifica profilului economic – acesta permite dobândirea de competente economice de nivel mediu, extrem de utile în contextul unei piete a muncii în care cultura economica este indispensabila în majoritatea domeniilor de activitate.

Liceul “PROFESIA” formeaza specialisti în calificarea “Tehnician în activitati economice” - de Nivel 4 în Codul Ocupatiilor din România.

OFERTA EDUCA T IONALA

Învatamânt de zi – clasa a IX-a – 2 clase / 50 de locuri

Învatamânt cu frecven ta redusa – clasa a IX-a – 1 clasa / 30 de locuri
TAXA SCOLARA

Cheltuielile de scolarizare se asigura astfel :

Clasa a IX- a – învatamânt de zi

  1. de la Bugetul de stat
  2. de la elev – taxa de 2.400 lei / an scolar , cu plata în 3 rate.

Clasa a IX- a – învatamânt cu frecventa redusa

1. de la elev, prin taxa de scolarizare de 2.200 lei / an scolar, cu plata în 3 rate.
PROGRAMUL ELEVILOR

PROGRAM DE DIMINEATA - 8.00-14.00 (15.00)

Orele de curs prevazute în curriculum-ul profilului cuprind:

•  ore de cultura generala

•  module de specialitate (protectia consumatorului, comunicare profesionala, contabilitate, finante, asigurari, marketing, etc.

instruire aplicativa a elevilor în cadrul “ FIRMEI DE EXERCITIU” si stagii de pregatire practica în scoala si la agenti economici.
PREGATIRE SUPLIMENTAR A

În intervalul 15.00-18.00, în functie de optiuni, elevii participa la urmatoarele activitati :

•  pregatire suplimentara pentru examene nationale, olimpiade, concursuri, etc.

•  programe remediale;

•  studiu individual cu acces la bibliotec a si la cabinetul de informatica ;

pregatirea pentru participarea la diverse activitati extracurriculare si extrascolare.

CULTURA ORGANIZATIONALA

Liceul „PROFESIA” este una dintre institutiile scolare care a pus bazele unui învatamânt economic în spirit european, urmarind înca de la înfiintare pregatirea tinerilor în domenii si calificari profesionale bazate pe standarde profesionale dovada si numele pe care-l poarta, „PROFESIA ”, obiectivul oricarei pregatiri educationale, dobândirea unei profesii în concordanta cu dimensiunea si standardele europeane si, nu în ultimul rând cu specificul societatii românesti si necesitatea realizarii unui cadru comun de obiective educationale si politice, pentru a dezvolta o abordare novatoare comuna în toate domeniile de activitate.

În conditiile restructurarii învatamântului românesc, scoala noastra s-a orientat spre domenii de formare profesionala care sa se alinieze directiilor de dezvoltare ale municipiului, respectiv economie. Prin activitatile pe care le întreprinde Liceul “PROFESIA” realizeaza legaturi permanente cu uniunile patronale, agenti economici, unitati prestatoare de servicii menite sa contribuie la formarea elevilor a competentelor de comunicare, sociale si de executie specifice profilului.

MISIUNEA ŞCOLII

MISIUNEA SCOLII

• Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţte ce permit accesul pe piaţa muncii (“Tehnician în activităţi economice”);

•  Să pregătim tineri cu un bun nivel de cultură profesională şi socială, capabil să răspunda aşteptărilor societăţii;

•  Să cream un cadru în care profesorii noştri sp se simtp împliniţi profesional;

•  Să oferim elevilor un cadru cât mai bun pentru cunoaştere, pentru studiu prin descoperire utilizând mijloace moderne de învăţământ;

•  Preocuparea pentru dezvoltarea personalităţtii, creativităţii, abilităţilor de comunicare a elevului, însuşirea valorilor fundamentale ale societăţii .

VIZIUNEA ŞCOLII

Este asigurarea calitatii actului educational prin asigurarea cu personal didactic de înalta calificare si asigurarea unei baze materiale performante.

În acest sens liceul îsi concepe o politica proprie privind curriculum, resursele financiare, resursele umane, toate în strânsa corelare cu politica educationala la nivel national si regional, de traditia scolii românesti si de considerentele că Liceul “PROFESIA” trebuie sa se modeleze pe tendintele dezvoltarii socio-economice.

Parteneriatul şcoală-părinţi, constituie factorul hotărâtor în organizarea procesului de învăţământ, părinţii, ca finanţatori ai şcolii participă nemijlocit la actul de decizie din liceu.

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

• Să asigurăm un învatamânt economic de calitate în conformitate cu standardele U.E.;

• Să formăm specialişti foarte buni în domeniul economic conforme cu evoluţiile de pe piaţa muncii;

•  Să ocupăm poziţia de lider în topul liceelor particulare cu profil economic din Bucureşti;

•  Să formăm personalităţi puternice ;

•  Să construim un set de valori individuale de natură profesională, socială şi culturala în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră.

BAZA MATERIALĂ

 

Scoala beneficiaza de sali de clasa si laboratoare modern echipate cu aparate si instrumente ce utilizeaza cele mai noi tehnologii existente.

Spatiile scolare au fost complet modernizate în 2015, creând un mediu scolar la standarde înalte, prietenos, placut si sanatos.

- săli de clasă spaţioase cu mobilier modern;

- laboratoare dotate pentru învăţământul experimental;

- cabinet Firma de exerciţiu dotat cu tehnică de calcul de ultimă generaţie

- calculatoare necesare instruirii informatizate cu acces permanent la reţeaua Internet;

- mijloacelor de învăţământ de înaltă eficienţă: calculatoare, tabla interactivă, laptop-uri, echipamente audio-video.

- bibliotecă cu carţile şi manualele necesare aprofundării studiilor de nivel liceal

- conectarea prin reţele wireless a tututor spaţiilor din şcoală

- accesul elevilor după ore la labaratorul de informatică şi la biblioteca şcolii

PROCESUL DE INSTRUIRE

- instituirea unui mediu prietenos de lucru;

- prin însuşirea de către elevi în timpul lecţiilor a procedurilor activ-participative de învăţăre: dezbatere, dialog, comunicarea formală şi informală, pe bază de opinii, referate sau proiecte.

- instruirea elevilor in cadrul "FIRMEI DE EXERCITIU", organizata in scoala, care asigura in conditii concrete de lucru formarea competentelor de baza pentru specializarea de "TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE".

- preocupare permanenta a colectivului de cadre didactice de a insufla elevilor dorinta de a obtine rezultate superioare în pregatirea lor si de continuare a studiilor.

- rezultatele bune obtinute de absolventi dupa încheierea studiilor si usurinta de care au dat dovada la întegrarea în colectivele de munca, determina ca de la an la an, un numar din ce în ce mai mare de agenti economici sa ne solicite angajarea absolventilor nostri.

FINALITĂŢI EDUCAŢIONALE

Odata cu obtinerea ACREDITARII, în anul 2009, Liceul “PROFESIA” a primit, potrivit prevederilor legii, dreptul de a organiza examene de absolvire, de a gestiona si elibera acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei. Liceul “PROFESIA” elibereaza elevilor care frecventeaza si promoveaza anii de studii si examenele de absolvire, urmatoarele acte:

I. După promovarea clasei a X-a:

1.    Certificatul de absolvire a ciclului inferior al liceului;

II. După promovarea clasei a XII-a / a XIII-a :

1.    Certificat de absolvire a ciclului superior al liceului;

III. După promovarea examenelor:

1 .    Certificat de competenţe lingvistice de comunicare în limba româna;

2.    Certificat de competente lingvistice, în limba engleza sau franceza;

3.    Certificat de competente digitale;

4.    Certificat de competente profesionale în calificarea de “Tehnician în activitati economice” nivel 4;

5.    Diploma de bacalaureat

ADRESĂ

Str. Ilioara nr. 16, sectorul 3, Bucureşti

METROU: statia Nicolae Grigorescu

RATB:      Tramvai: 27, Autobuz: 102, staţia Ilioara

Relaţiile suplimentare: tel. 021.348.66.38

E-mail:     office@profesia.ro